Regulamin

Portal naszefutrzaki.eu powstał z ogromnej pasji i miłości do zwierząt.

Poza najnowszymi informacjami ze świata futrzaków, znajdziesz tu również futrzaki szukające domów oraz pomocy.

Każdy użytkownik portalu może bezpłatnie dodać ogłoszenie futrzaka do adopcji. Zwierzęta ogłaszane na portalu naszefutrzaki.eu mają duże szanse na znalezienie swoich nowych, kochających domów, ponieważ portal odwiedzają wszyscy, którzy kochają czworonogi. Internauci mogą również pomóc w znalezieniu domu poprzez udostępnienie ogłoszeń.

Portal naszefutrzaki.eu umożliwia zakładanie zbiórek w celu niesienia pomocy i wsparcia potrzebujących zwierząt. Portal jest narzędziem, dzięki któremu organizacje, wolontariusz czy osoby prywatne, mogą ogłaszać i publikować swoje zbiórki, zaś użytkownicy portalu mogą dokonywać na nie wpłat.

Portal naszefutrzaki.eu nie jest organizatorem tych zbiórek i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, wyczerpujące informacje czy wiarygodność organizatora. Przed dokonaniem wpłaty na zbiórkę zachęcamy do sprawdzenia wiarygodności jej organizatora.

Jeżeli nie jesteś pewien wiarygodności organizatora zbiórki lub nie rozumiesz treści zbiórki, nie wspieraj jej. Do ciebie należy ostateczna ocena i decyzja.

Działalność portalu naszefutrzaki.eu polega na administrowaniu i dalszym rozwijaniu portalu.

Portal umożliwia użytkownikom wybrać cel społeczny lub organizację, którą chcą wesprzeć finansowo. Z kolei organizacje, dzięki portalowi naszefutrzaki.eu, mogą dotrzeć do odbiorców portalu a więc miłośników zwierząt, poprzez informację o organizowaniu pomocy w postaci zbiórek dla ich podopiecznych.

Zajmujemy się administrowaniem i rozwijaniem Portalu. Nie organizujemy zbiórek ani nie decydujemy o sposobie wydawania zebranych przez organizatorów pieniędzy. Organizatorzy sami tworzą, publikują i promują swoje zbiórki. Wpłacający sami oceniają wiarygodność zbiórek i ich organizatorów oraz decydują, czy ich wesprzeć.

 

 

Dodanie ogłoszenia adopcyjnego oraz założenie zbiórki jest bezpłatne.

Portal pobiera wyłącznie opłatę za obsługę dokonywanych płatności. Nie pobieramy żadnych opłat od darczyńców.

 

 Regulamin Portalu naszefutrzaki.eu

Z administracją serwisu można się skontaktować poprzez stronę www.naszefutrzaki.eu/kontakt. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W tym rozumieniu ustawy, usługodawcą jest: Agnieszka Ratajska, 45-950 Opole ul. Nastrojowa 9/1. Kontakt mailowy z redakcją serwisu jest możliwa poprzez adres: redakcja@naszefutrzaki.eu.

Aby korzystać z portalu naszefutrzaki.eu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

W ramach Portalu:

 1. Umożliwiamy bezpłatne dodawanie ogłoszeń adopcyjnych, ich promowanie, komunikowanie się z internautom dodającym ogłoszenie.
 2. Umożliwiamy bezpłatne organizowanie, promowanie i dokonywanie wpłat na internetowe zbiórki pieniężne, publikowanie komentarzy, komunikowanie się z organizatorami zbiórek i wpłacającymi, otrzymywanie powiadomień dotyczących organizowanych i wspieranych zbiórek;
 3. Zapewniamy obsługę procesu płatności zgodnie z cennikiem. Proces płatności skrócony jest do minimum i obsługiwany jest przez przez Tpay.
 4. Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych dostępne są na stronie: Regulaminy i umowy Tpay.

 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w momencie dokonania rejestracji na portalu oraz akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, którą każda ze stron może wypowiedzieć w dowolnej chwili bez konieczności wskazania przyczyny.

Internauta może wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres mailowy podany w zakładce „Kontakt” lub na adres do korespondencji właściciela portalu. Wypowiedzenie nie jest skuteczne, gdy osoba wypowiadająca umowę prowadzi zbiórkę, wpłaty na zbiórkę są w trakcie księgowania lub nie zostały wypłacone wszystkie pieniądze z jej zbiórek lub ma dodane ogłoszenie adopcyjne.

Konsument (art. 22 Kodeksu cywilnego), czyli osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od jej zawarcia. Może to zrobić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email podany w zakładce „Kontakt” lub adres korespondencyjny właściciela portalu.

 

Aby korzystać z portalu naszefutrzaki.eu trzeba mieć przynajmniej 13 lat.

Niektóre z funkcjonalności Portalu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Niektóre dodatkowe funkcjonalności Portalu mogą być dostępne wyłącznie dla organizacji (Użytkowników, którzy utworzyli w Serwisie konto organizacji). Konto organizacji może założyć podmiot zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzący własną stronę w serwisie Facebook (tzw. fanpage). Możemy zezwolić na założenie konta organizacji także innym podmiotom. Możemy uzależnić założenie lub prowadzenie konta organizacji od wykonania dodatkowych czynności weryfikacyjnych lub spełnienia dodatkowych kryteriów.

Zakładając konto organizacji oświadczasz, że reprezentujesz organizację, dla której zakładasz konto organizacji, podajesz jej prawdziwe i aktualne dane, a w razie zmiany tych danych zobowiązujesz się do ich niezwłocznej aktualizacji.

Jesteś odpowiedzialny za wszelką aktywność przy wykorzystaniu Twojego konta w Serwisie oraz bezpieczeństwo tego konta (w szczególności zachowanie w poufności danych do logowania). W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zgadzasz się i zobowiązujesz wylogowywać ze swojego konta na Portalu za każdym razem, gdy kończysz korzystać z Portalu w ramach danej sesji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta w Portalu, niezwłocznie zawiadom nas o tym fakcie oraz zmień swoje dane do logowania.

Akceptując Regulamin oświadczasz, że zapozmałeś się i zgadzasz się z Polityką Prywatności serwisu Naszefutrzaki.eu

 

Zakładanie zbiórek

Aby dodać zbiórkę należy się zarejestrować. Każda zbiórka przygotowywana jest samodzielnie przez jej organizatora. Zebrane pieniądze muszą zostać przekazane na wskazany na stronie zbiórki cel.

Założenie i prowadzenie zbiórki jest bezpłatne.

Minimalna kwota zbiórki to 500zł.

Za obsługę płatności na zbiórki zamieszczane na portalu naszefutrzaki.eu pobierana jest opłata na pokrycie kosztów zewnętrznych operatorów płatności oraz promocję Portalu. Darczyńcy zbiórek nie są obciążani żadnymi opłatami.

Organizator zbiórki pokrywa koszty płatności dokonywane na rzecz założonej zbiórki oraz promocję Portalu 6%. Opłaty pobierane są i stają się wymagalne dopiero z chwilą wpłaty na daną zbiórkę. Jeżeli nie zbierzesz żadnych pieniędzy, nie ponosisz żadnych kosztów.

Powyższe opłaty pobierają się automatycznie. Nie musisz dokonywać żadnych dodatkowych wpłat.

Jako organizator zbiórki, wyrażasz zgodę na przyjmowanie przez nas wpłat i dokonywanie wypłat i zwrotów w Twoim imieniu w sytuacjach opisanych w Regulaminie. Zgoda ta nie może zostać odwołana przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

 

Istnieje również możliwość dodatkowej promocji zbiórki. Osoby zainteresowane dodatkowym promowaniem zbiórki zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków cenowych.

Funkcjonowanie Portalu oraz jego dalszy rozwój jest także możliwy dzięki dobrowolnemu wsparciu użytkowników.

Zgromadzone wpłaty na rzecz zbiórek przekazujesz nam na przechowanie do momentu ich wypłaty.

Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego, przechowywane wpłaty możemy przyjąć w depozyt. Przechowywanie/depozyt są bezpłatne i nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia.

Organizator zbiórki zrzeka się jakichkolwiek odsetek lub innych korzyści za przechowywanie/depozyt oraz zobowiązuje się nie dochodzić wobec portalu naszefutrzaki.eu oraz jego właściciela jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Pieniądze zebrane na zbiórkę, jej organizator może wypłacić na dowolny prywatny rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę w Polsce lub rachunek bankowy dowolnej organizacji społecznej (np. fundacji lub stowarzyszenia) zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Wypłaty ze zbiórki mogą być dokonywane w dowolnym momencie trwania zbiórki i nie pomniejszają one kwoty widocznej przez Darczyńców na zbiórce.

Mamy prawo wyświetlić Twoją zbiórkę na stronie głównej, w wynikach wyszukiwania, w innych miejscach w Serwisie i poza nim. Nie mamy takiego obowiązku. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli uznamy to za uzasadnione, możemy dokonać w Twoim imieniu zwrotu dokonanej wpłaty lub jej części wpłacającemu.

 

Treści zamieszczane na stronach poszczególnych zbiórek dodawane są przez jej organizatora. Ocena wiarygodności każdej zbiórki należy do Ciebie. Jeżeli masz wątpliwości, nie wpłacaj. Wspieraj osoby i organizacje które znasz i którym ufasz.

 

Portal jest wyłącznie narzędziem, które umożliwia organizatorom zbiórek ich publikowanie, a innym Użytkownikom – dokonywanie wpłat. Dokonując wpłaty na zbiórkę przekazujesz ją za naszym pośrednictwem jej organizatorowi. Nie zatwierdzamy treści umieszczanych w Serwisie przez organizatorów zbiórek.

Portal naszefutrzaki.eu nie ocenia, nie ma wpływu ani kontroli nad sposobem wydawania pieniędzy zebranych przez organizatorów zbiórek. Pełna odpowiedzialność za zgodne z prawem wydawanie zebranych na portalu pieniędzy spoczywa na organizatorach zbiórek.

Przed dokonaniem wpłaty zachęcamy do sprawdzenia, czy na stronie zbiórki podane są dane kontaktowe, odnośniki do stron internetowych, profili w mediach społecznościowych i inne informacje uwiarygodniające zbiórkę i jej organizatora. Ostatecznie jednak (tak ja w przypadku każdej zbiórki pieniężnej niezależnie od jej formy), to wpłacający dokonuje ostatecznej oceny, czy zbiórkę uważa za wystarczająco wiarygodną, aby ją wesprzeć.

Wpłaty stanowią darowizny, są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Niewielka część wpłaty, wyraźnie wskazana podczas jej dokonywania, stanowi darowiznę na rzecz portalu naszefutrzaki.eu. Takie wsparcie Użytkowników i przyjaciół naszefutrzaki.eu umożliwia utrzymanie i dalszy rozwój Serwisu. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu obsługi płatności, z którego usług korzystasz podczas dokonywania wpłaty.

Za księgowanie wpłat odpowiadają banki i inni zewnętrzni operatorzy płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy wpływu na prawidłowość oraz moment zaksięgowania wpłaty. W zależności od wybranego kanału płatności czas księgowania może wynieść od kilku sekund do kilku dni roboczych. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty, jakie mogą powstać w przypadku niektórych wpłat, w szczególności dodatkowe koszty przewalutowania w przypadku rachunków prowadzonych w walucie obcej lub dodatkowe opłaty pobierane przez Twój bank.

Kwota wpłaty przeznaczona na zbiórkę może być widoczna publicznie, jednak zawsze możesz ukryć swoje imię i nazwisko na liście wpłat. W tym celu powinieneś zaznaczyć odpowiednie pole podczas procesu dokonywania wpłaty. Twoje imię i nazwisko oraz e-mail mogą być udostępniane organizatorowi zbiórki. Po dokonaniu wpłaty możesz także zostawić komentarz na stronie zbiórki. Komentarze mogą być kasowane bez Twojej zgody.

 

Portal naszefutrzaki.eu nie jest organizatorem zbiórek. Portal jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym organizatorom zbiórek publikowanie ich na portalu, a innym Użytkownikom– dokonywanie wpłat na zbiórki. Nie jesteśmy instytucją kredytową, doradczą, marketingową ani organizacją społeczną czy charytatywną. Nasza działalność polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu Portalu.

Portal umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz organizatora danej zbiórki, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy organizatorem zbiórki a wpłacającym.

Portal naszefutrzaki.eu nie gwarantuje, że organizator zbiórki zbierze na Portalu określoną kwotę ani że w ogóle zbierze jakiekolwiek pieniądze. Tylko od organizatora zbiórki zależy, czy uda mu się wypromować swoją zbiórkę i ile pieniędzy ostatecznie zbierze.

Jeśli uważasz, że zbiórka zawiera niedozwolone treści albo, że organizator Zbiórki narusza prawo lub Regulamin, powiadom nas o tym.

 

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za treści, które umieszczasz, publikujesz, udostępniasz lub przesyłasz z wykorzystaniem Portalu oraz za wszelką aktywność przy wykorzystaniu Twojego konta w Portalu. Nie możesz naruszać prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Zakazane jest umieszczanie, publikowanie, udostępniane, przesyłanie oraz wspieranie Zbiórek i wszelkich innych treści, jeżeli :

 • naruszają prawo, Regulamin, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nie jesteś upoważniony do ich wykorzystywania,
 • dotyczą działalności niegodnej z prawem, Regulaminem, naruszającej prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać innych Użytkowników w błąd, w szczególności co do okoliczności prowadzenia zbiórki, jej celu lub jej organizatora,
 • dotyczą narkotyków, nielegalnych leków, sterydów, używek i podobnych substancji ,
 • dotyczą broni oraz materiałów wybuchowych,
 • dotyczą usług finansowych, kredytowych, ubezpieczeniowych i podobnych,
 • dotyczą usług i gier hazardowych,
 • dotyczą pochwalania, wspierania lub propagowania nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, nazizmu, faszyzmu, obrażania uczuć religijnych,
 • dotyczą pornografii,
 • mogą wywoływać - szczególności poprzez swoją brutalność - silne wzburzenie, strach, obrzydzenie itp.,
 • dotyczą pomocy osobom zaangażowanym lub oskarżanym o bycie zaangażowanym w działalność przestępczą,
 • stanowią treści reklamowe, marketingowe lub promocyjne, „spam”, „łańcuszki internetowe”, „konkursy” lub inne niezamawiane treści lub dotyczą takich treści, lub w inny sposób naruszają spokój lub prywatność Użytkowników,
 • zachęcają do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Portalu, w szczególności: (i) zawierają numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. w serwisie Paypal), (ii) zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron internetowych, gdzie podaje się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych, (iii) zawierają odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do stron, na których prowadzone są internetowe zbiórki pieniężne, (iv) zawierają dane do dokonywania wpłat poprzez SMS,
 • mogą wywoływać wrażenie, że naszefutrzaki.eu jest związane z Tobą lub Twoją zbiórką w jakikolwiek inny sposób niż poprzez świadczenie usług opisanych w Regulaminie,
 • mają na celu zakłócić, zniszczyć, ograniczyć lub obejść działanie Portalu oraz związanych lub niezwiązanych z Portalem usług, serwerów, sieci, urządzeń, procedur, regulaminów, itp.,
 • mogą w jakikolwiek sposób narazić bezpieczeństwo lub narazić na poniesienie odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu Użytkowników, portal naszefutrzaki.eu, naszych pracowników, współpracowników, współpracujące z nami podmioty i ich pracowników.

Zakazane jest gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywania jakichkolwiek danych dostępnych w Portalu (w szczególności danych Użytkowników) do celów niezwiązanych z prowadzoną przez Ciebie zbiórką.

Zakazane jest tworzenie kont lub zbiórek w celu uniemożliwienia innym wykorzystania nazw lub adresów wybranych dla takich kont lub zbiórek albo w celu ich odsprzedaży.

Zabronione treści i działania na Portalu wymienione w niniejszym punkcie mają charakter przykładowy. Jeśli znajdziesz jakiś inny kreatywny sposób, aby zaszkodzić nam lub naszym Użytkownikom, i postanowisz z niego skorzystać, będziemy podejmować odpowiednie działania, aby Ci to uniemożliwić.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Ciebie prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów. Jeżeli w związku z takimi naruszeniami będziemy zobowiązani do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także innego Użytkownika), lub zostanie na nas nałożona jakakolwiek kara, będziesz zobowiązany do jej zwrotu, co nie wyłącza naszego prawa do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.

W niektórych sytuacjach (np. gdy otrzymujemy od Użytkowników zgłoszenia o nadużyciach dotyczące Twojej zbiórki) możemy wprowadzić ograniczenia na Twojej zbiórce lub na Twoim koncie na portalu. Ograniczenia takie mają na celu wyłącznie ochronę innych Użytkowników. Prosimy Cię o wyrozumiałość i współpracę. Ograniczenia zostaną cofnięte, gdy tylko wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko każdemu, kto narusza lub zamierza naruszyć prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje, a także w sytuacji, gdy poweźmiemy wiarygodne informacje dotyczące takich naruszeń.

Działania takie mogą obejmować w szczególności usunięcie lub zablokowanie dostępu do niektórych treści, zawieszanie, usunięcie lub ograniczenie dostępu do Zbiórki, konta na portalu, niektórych funkcjonalności, wstrzymanie wpłat i wypłat ze zbiórki, dokonanie w Twoim imieniu zwrotu wpłat, a także wypowiedzenie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym. Możemy także przekazać w Twoim imieniu zebrane pieniądze bezpośrednio osobie, dla której je zbierasz, albo na cel, na który zobowiązałeś się je przeznaczyć.

Pamiętaj, że nigdy nie podejmujemy tego typu działań bez powodu i że mają one na celu wyłącznie ochronę Użytkowników. Najczęściej interweniujemy w sytuacji, gdy otrzymujemy zgłoszenia od innych Użytkowników, że zbiórka może być próbą oszustwa, zbierane w ramach zbiórki pieniądze z innego powodu mogą nie zostać wykorzystane w sposób opisany przez jej organizatora, zbiórka narusza prawa autorskie lub prawa do wizerunku. Zgłoszenia takie są najczęściej skutkiem nieporozumień wynikających z nie dość dokładnego opisu celu Twojej zbiórki i sposobu, w jaki masz zamiar wydać zebrane pieniądze.

Zawsze, gdy nakładamy jakiekolwiek ograniczenia dotyczące Twojej Zbiórki lub Twojego konta na portalu, staramy się niezwłocznie poinformować Cię o ich przyczynach i czynnościach niezbędnych do cofnięcia ograniczeń. W zależności od sytuacji możemy np. poprosić Cię o potwierdzenie informacji zawartych na stronie Twojej zbiórki, Twoich danych, potwierdzenie zgody na prowadzenie zbiórki przez osobę, dla której zbierasz pieniądze, wprowadzenie zmian na stronie Twojej zbiórki. Gdy tylko wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, ograniczenia zostaną cofnięte.

Zachowujesz wszelkie prawa do swoich treści, ale udzielasz nam licencji do ich wykorzystywania w działalności portalu. Upewnij się, że posiadasz prawa do publikowanych treści.

Na portalu możesz zamieszczać wyłącznie treści, do których posiadasz prawa upoważniające Cię do korzystania i rozporządzania tymi treściami zgodnie z Regulaminem.

Zachowujesz wszelkie prawa do treści zamieszczanych w portalu, jednak żeby portal mógł funkcjonować potrzebujemy licencji do tych treści. Licencje są nam potrzebne, aby portal mógł funkcjonować zgodnie z prawem, regulaminami innych podmiotów z usług których korzystamy, aby móc zgodnie z prawem prezentować i promować portal oraz zbiórki.

W związku z tym z chwilą zamieszczenia na portalu jakichkolwiek treści udzielasz nam nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na ich wykorzystanie w celu prezentacji lub promocji Twojej Zbiórki na portalu, poza nim lub prezentacji lub promocji samego portalu i działalności naszefutrzaki.eu. Udzielone licencje obejmują w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (w szczególności wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy), rozpowszechnianie utworu (w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych. Udzielasz nam zezwolenia na sporządzenie opracowania bądź dokonania innych modyfikacji utworów będących przedmiotem udzielanych licencji (w tym również do wykorzystania utworów w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami) oraz ich wszelkich elementów, jak też zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań lub innych modyfikacji utworów w zakresie udzielonych licencji. Udzielasz nam prawa do udzielania dalszych licencji i upoważnień w powyższym zakresie.

 

Możesz korzystać z naszych treści w ramach portalu. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody.

Wszelkie prawa do portalu oraz jego elementów stanowią przedmiot naszych praw i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania naszej zgody jest zabronione.

Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci portalu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich.

Portal naszefutrzaki.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z portalu lub świadczonych w nim lub w związku z nim usług.

Na stronach portalu możemy prezentować odnośniki, materiały, prezentacje i inne treści odsyłające do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Strony i usługi takie nie są elementem portalu, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich stron i usług.

 

W każdej chwili może się z nami skontaktować. Masze także prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail identyfikujący Cię w portalu, Twoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli po złożeniu reklamacji zmienisz adres e-mail identyfikujący Cię w portalu, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatrzymy również reklamacji będącej następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, zwrócimy się do Ciebie z taką prośbą. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji.

Zmiany Regulaminu.

O proponowanych zmianach Regulaminu informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyś mógł spokojnie podjąć decyzję, czy je akceptujesz.

Jeśli wprowadzimy zmiany w Regulaminie, poinformujemy Cię o tym e-mailowo lub bezpośrednio na Portalu z 14-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie będziesz mógł zaakceptować nowy Regulamin lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. Jeżeli nie zaakceptujesz ani nie wypowiesz umowy w tym czasie, Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Cię od chwili upływu tego terminu. Jeżeli nie posiadasz konta na portalu, możemy Cię poinformować o zmianach poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Portalu.

Zmiana naszych danych (w tym w szczególności danych kontaktowych) nie wymaga stosowania procedury opisanej w niniejszym punkcie. Użytkownicy mogą zostać poinformowani o tych zmianach w dowolny sposób. Korespondencja kierowana do nas przy użyciu nieaktualnych danych będzie uważana za doręczoną prawidłowo przez okres 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Użytkowników o zmianach.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2023 r.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.