Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych

Płatności dokonywane na portalu Nasze Futrzaki dokonywane są przez: 

Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych

 

Niniejszy dokument opisuje zasady świadczenia przez Spółkę usług płatniczych dla Akceptanta i stanowi załącznik oraz integralną część Umowy ramowej o współpracy.

§1 Definicje Nadaje się następujące znaczenie określeniom użytym w OWU:

1. Akceptant – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła ze KIP Umowę ramową o współpracy;

2. AML - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zm.);

3. KIP - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

4. Konto Serwisu – rachunki bankowe Serwisu, których posiadaczem jest KIP, przeznaczone wyłącznie do obsługi transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu;

5. OWU - niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki świadczenia usług przez Spółkę;

6. Panel Akceptanta – część Serwisu Tpay.com udostępniona Akceptantowi, służąca administracji i kontroli danych dotyczących Transakcji oraz funkcji Tpay.com, w ramach której Akceptant może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków, modyfikować ustawienia konta Serwisu, dokonywać aktualizacji danych w zakresie określonym w OWU. Akceptant otrzymuje dostęp do Panelu Akceptanta przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje podczas logowania;

7. Płatnik – klient Akceptanta, który zamierza nabyć oferowane przez niego towary lub usługi, lub dokonać darowizny, za pośrednictwem Portalu poprzez dokonanie Płatności z użyciem Tpay.com;

8. Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Płatnika wobec Akceptanta;

9. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Akceptanta, pod adresami podanymi podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem którego Akceptant prowadzi sprzedaż towarów lub usług, lub przyjmuje darowizny, za które Płatnik dokonuje zapłaty przy użyciu Tpay.com;

10. Regulamin Transakcji – regulamin pojedynczej transakcji płatniczej obowiązujący Płatnika;

11. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym wobec Akceptanta i KIP, niemożliwe do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: działania o charakterze zbrojnym, walki, wojny i zamieszki w kraju świadczenia usług przez KIP dla Akceptanta, katastrofy przyrodnicze, epidemie, nieoczekiwane akty władzy ustawodawczej i wykonawczej;

12. Tpay.com (Serwis) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez KIP, z wykorzystaniem którego Płatnik może wykonać Transakcję na rzecz Akceptanta;

13. Transakcja – zainicjowana przez Płatnika lub Akceptanta wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, dokonywana za pośrednictwem Tpay.com, za towary lub usługi nabyte w Portalu lub przekazane Akceptantowi darowizny. Transakcja identyfikowana jest przez tytuł przelewu, jednoznacznie powiązany z jej numerem, kwotą i Portalem. Transakcja występuje w „Tpay.com” w stanie: Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500 PLN (wpłacony w całości).

1 a. Poprawna - Płatnik dokonał Płatności i środki zostały poprawnie zaksięgowane na Koncie Serwisu; zamówienie w Portalu widnieje jako opłacone;

b. Niepoprawna - Płatnik dokonał nadpłaty lub niedopłaty, środki zostały przekazane, ale oczekują na ręczne zatwierdzenie w Panelu Akceptanta;

c. Zapłacona - Płatnik dokonał Płatności i środki zostały przekazane na Konto Serwisu, ale system Akceptanta niepoprawnie odpowiedział na powiadomienie o wpłacie i status transakcji nie zmienił się w Portalu;

d. Oczekująca - Płatnik nie dokonał jeszcze wpłaty, dokonał jej z błędnym tytułem bądź nie została ona przekazana jeszcze przez bank Płatnika; e. Zwrócona - Płatność została zwrócona na konto płacącego;

14. Umowa ramowa - umowa pomiędzy Akceptantem a KIP zawarta drogą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza w formie pisemnej, której treść jest regulowana poprzez niniejsze OWU;

15. UUP -Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.).

 

§2 Postanowienia ogólne

1. KIP oświadcza, że zaprojektowała i prowadzi internetowy serwis płatności o nazwie „Tpay.com”, w ramach którego umożliwia wykonanie transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności usługi KIP polegają na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu zleceń płatniczych Płatnika lub Akceptanta, mających na celu przekazanie Akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring); a także wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

2. W ramach wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 powyżej KIP na zlecenie Akceptanta udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Płatników na Konta Serwisu, potwierdza użytkownikom zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Akceptanta, pomniejszone ewentualnie o kwoty należne Spółce tytułem prowizji, zgodnie z postanowieniami OWU, Umowy ramowej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

3. Czynności dokonywane w ramach Tpay.com nie mają charakteru czynności bankowych. Zawarcie Umowy ramowej nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.).

4. KIP nie prowadzi działalności w charakterze kredytodawcy ani pośrednika kredytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.), jak również nie udziela kredytu płatniczego, o którym mowa w art. 74 ust. 3 UUP.

5. KIP posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarejestrowana w Rejestrze Usług Płatniczych pod nr IP27/2014. Nadzór nad KIP sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

6. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. KIP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500 PLN (wpłacony w całości).

 

 §3 Zawarcie umowy i identyfikacja

1. Akceptant oświadcza, że prowadzi zgodną z prawem działalność w zakresie sprzedaży towarów, świadczenia usług lub działalność związaną z przyjmowaniem darowizn, za pomocą stron internetowych wskazanych w formularzu, oraz, że jego wolą jest zapewnienie Płatnikom możliwości dokonywania Płatności za towary i usługi lub tytułem darowizny za pomocą Tpay.com.

2. Zawarcie Umowy ramowej pomiędzy Akceptantem a KIP poprzedza złożenie KIP przez podmiot, który zamierza uzyskać status Akceptanta, oferty zawarcia tejże umowy, poprzez poprawne i pełne wypełnienie przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu formularza rejestracyjnego drogą tradycyjną lub elektroniczną na stronie https://secure.tpay.com/panel/rejestracja. htm oraz zaakceptowanie OWU.

3. Umowa w zakresie dostępu do Panelu Akceptanta zostaje zawarta z chwilą przekazania Akceptantowi przez Spółkę komunikatu pocztą elektroniczną zawierającego numer identyfikacyjny (ID Odbiorcy) oraz hasło. Przekazanie komunikatu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Spółkę prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Brak potwierdzenia we wskazanym czasie lub komunikat odmowny oznaczają nieprzyjęcie oferty zawarcia Umowy ramowej ze strony Spółki. KIP zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia Umowy ramowej bez podania przyczyny.

4. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Panelu Akceptanta, tj. w szczególności możliwości dokonywania wypłaty środków z Transakcji zgromadzonych na Koncie Serwisu, a uwidocznionych w Panelu Akceptanta, konieczne jest dokonanie aktywacji przez pracownika Spółki. Aktywacja następuje po przekazaniu i ocenie wszystkich wymaganych dokumentów, których autentyczność nie budzi wątpliwości. Do czasu dokonania aktywacji: a. KIP może odmówić wykonania jednorazowej Transakcji na kwotę przekraczającą równowartość 15.000 € (piętnastu tysięcy euro), b. KIP może wyłączyć przyjmowanie na Konto Serwisu dalszych Płatności jeśli kwota środków z Transakcji zgromadzonych na Koncie Serwisu przekroczy równowartości 15.000 € (piętnastu tysięcy euro).

5. Akceptant posiadający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje komunikat obejmujący dane logowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, po wypełnieniu formularza i dostarczeniu Spółce oraz ocenie wymaganych dokumentów sporządzonych w języku polskim lub urzędowo przetłumaczonych na język polski a wskazanych w ust. 6 i 7 poniżej.

6. Poprzez podpisanie lub wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami Akceptant potwierdza poprawność zamieszczonych danych. Konieczność pobrania przez Spółkę oraz zakres wymaganych danych i dokumentów wynika z art. 9 AML. Na żądanie KIP, Akceptant zobowiązuje się przedłożyć kopie lub skany lub umożliwić wykonanie kopii lub skanów następujących dokumentów,:

a. dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru/ewidencji przedsiębiorców (np. wyciąg z Centralnej Ewidencji KRS, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny równoważny, w przypadku podmiotów zagranicznych);

b. oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych na udostępnionym przez KIP formularzu;

c. potwierdzenie nadania NIP lub innego numeru identyfikacji podatkowej, w przypadku podmiotów zagranicznych;

d. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Akceptanta będącego osobą fizyczną lub osób uprawnionych do reprezentacji Akceptanta niebędącego osobą fizyczną; Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500 PLN (wpłacony w całości).

3 e. dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Akceptanta (jeżeli dotyczy);

f. dokument potwierdzający uprawnienie Akceptanta do korzystania z domen, w których prowadzony jest Portal. KIP może w każdym czasie zażądać przedłożenia oryginałów bądź poświadczonych urzędowo kopii ww. dokumentów, jak również innych dokumentów, zgodnie z art. 9 AML.

7. W celu przeprowadzenia weryfikacji klienta w rozumieniu art. 9a AML oraz ustalenia danych rachunku bankowego do wypłat, Akceptant jest zobowiązany do dokonania przelewu aktywacyjnego na rachunek bankowy Spółki. Proces aktywacyjny, obejmujący dokonanie przelewu aktywacyjnego, można rozpocząć po dokonaniu rejestracji i poprawnym zalogowaniu w Panelu Akceptanta. Dane bankowe muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie oraz wynikającymi z przedłożonych dokumentów, a ich zgodność jest weryfikowana przez Spółkę. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych bankowych z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie i wynikającymi z przedłożonych dokumentów KIP może zażądać od Akceptanta przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności: a. umowy rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności; b. wyciągu z rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności; c. potwierdzeń przelewów wykonanych z rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności.

8. Akceptant zobowiązany jest złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów AML. Złożenie oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie lub podpisanie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym. Akceptant zajmujący takie stanowisko zobowiązany jest nadto przesłać odpowiednie pisemne oświadczenie listem poleconym.

9. Zmiana danych podanych w formularzu rejestracyjnym (za wyjątkiem danych takich jak numer telefonu, adres e-mail oraz innych danych, których zmiana jest możliwa samodzielnie przez Akceptanta poprzez Panel Akceptanta) wymaga ponownej weryfikacji przez pracownika Spółki oraz zatwierdzenia zmian przez Spółkę.

10. W przypadku zmiany rachunku bankowego do wypłat lub gdy dane pobrane podczas dokonywania opłaty aktywacyjnej nie są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji konieczne jest ponowne wykonanie procesu aktywacji, co wiąże się z ponownym poniesieniem opłaty aktywacyjnej, o której mowa w §8 ust. 2 lit. b. ppkt. i OWU.

11. KIP jest uprawniona w każdym czasie, także po zawarciu umowy, do podejmowania wszelkich środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 8b AML, w tym czynności w celu identyfikacji i weryfikacji Akceptanta.

12. W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do prawidłowości podanych przez Akceptanta danych oraz w innych uzasadnionych sytuacjach, KIP może zażądać od Akceptanta w szczególności:

a. kopii rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

b. informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c. kopi zezwoleń, koncesji, ubezpieczeń, rejestracji oraz innej dokumentacji wymaganej przez odpowiednie przepisy,

d. biznesplanu na okres obejmujący czas trwania umowy, a w przypadku umowy zawartej na Ogólne warunki świadczenia usług płatniczych Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4.848.500 PLN (wpłacony w całości). 4 czas nieokreślony, na okres co najmniej 2 lat,

e. wyciągów z rachunków bankowych/płatniczych, f. informacji o kontrahentach.

13. Akceptant zobowiązany jest umożliwić Spółce przeprowadzenie audytu jego działalności, mającego na celu weryfikację i identyfikację Akceptanta w rozumieniu przepisów AML, jak również ocenę zgodności działalności Akceptanta z przepisami prawa i OWU – każde ewentualne przeprowadzenie audytu wymaga każdorazowego ustalenia przez Strony jego zasad, zakresu i terminu. §4 Zasady świadczenia usług przez KIP.

 

Prawa i obowiązki KIP.

1. KIP zapewnia dokonywanie Płatności za pomocą różnorodnych metod wykonywania płatności, których lista znajduje się pod adresem https://tpay.com/metody-platnosci. Wyboru udostępnianych Płatnikowi w Portalu metod płatności dokonuje Akceptant w Panelu Akceptanta.

2. Udostępnianie przez Akceptanta możliwości autoryzacji Transakcji za pomocą karty płatniczej wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki regulowane są przez wskazanego przez Spółkę dostawcę usług płatniczych.

3. KIP udostępnia Akceptantowi w każdym czasie, w ramach Panelu Akceptanta, informacje dotyczące środków pochodzących z Płatności i wykonanych Transakcji. Środki pieniężne pochodzące z Płatności są składane na wyodrębnionych rachunkach bankowych i pozostają z mocy prawa wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego i wyłączone z masy upadłości.

4. KIP oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu na rzecz Akceptanta.

5. Akceptant dokona we własnym zakresie i na własny koszt integracji Portalu z Tpay.com według udostępnionej nieodpłatnie przez Spółkę dokumentacji technicznej Brak integracji uniemożliwia inicjowanie Transakcji w Portalu. Integracja serwisu Tpay.com z innym lub kolejnym Portalem Akceptanta wymaga uprzedniej weryfikacji i akceptacji tego Portalu przez Spółkę na zasadach określonych w OWU.

6. Każda Transakcja inicjowana w Tpay.com otrzymuje unikalny identyfikator, który jest automatycznie lub ręcznie przez Płatnika umieszczany w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej Transakcji.

7. W celu wykonania transakcji Płatnik zobowiązany jest podać dane określone w Regulaminie Transakcji.

8. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę, zlecenie wykonania Transakcji jest inicjowane zawsze przez Akceptanta albo za jego pośrednictwem. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania autoryzowanego zlecenia przez Spółkę. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu niebędącym dniem roboczym, lub po godzinie 17., uznaje się dla celów rozrachunkowych za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, natomiast rozliczenie zlecenia dostępne jest w Panelu Akceptanta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o skutecznej autoryzacji, 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem odstępstw wynikających z godzin pracy banków.

9. KIP zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia Transakcji, w przypadku naruszenia przez Akceptanta któregokolwiek z postanowień OWU, a także w razie powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub praniem pieniędzy.

10. KIP zastrzega sobie prawo do ustalenia dla Akceptantów limitów wartości pojedynczych Płatności, jak również limitów łącznej wartości Płatności wykonanych w każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Limity są widoczne w Panelu Akceptanta. 

 

§5 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Akceptanta (osoby fizycznej) oraz osób reprezentujących Akceptanta, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) jest KIP. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług płatniczych, w celu identyfikacji i weryfikacji (art. 8b i następne AML) oraz w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Akceptanta.

2. Akceptant ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Niepodanie danych wskazanych przez Spółkę jako obowiązkowe uniemożliwia korzystanie z usług Spółki.

3. KIP nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Akceptantów zgromadzonych w Tpay.com, chyba że taki obowiązek wynika bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji oraz w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji. W szczególności dane mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności.

4. KIP stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

§6 Zasady korzystania z Serwisu Tpay

Prawa i obowiązki Akceptanta

1. Zabronione jest wykorzystywanie Tpay.com do przyjmowania Płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również niedopuszczonych do obrotu handlowego na terenie kraju świadczenia usług płatniczych dla Akceptanta. Zabronione jest używanie Tpay.com w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Lista towarów i usług, za które przyjmowanie Płatności za pośrednictwem Serwisu jest zabronione stanowi Załącznik nr 1 opublikowany pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.

2. Akceptant przyjmuje do wiadomości, że nie ma podstaw do naliczenia odsetek od środków wpłaconych przez Płatników za okres od czasu ich wpłaty na rachunek Tpay.com do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Akceptanta, chyba że środki te znajdują się na Koncie Spółki po upływie terminu określonego w §7 ust. 4 OWU, a stan taki jest następstwem okoliczności, za które KIP ponosi odpowiedzialność.

3. Akceptant przez cały czas trwania umowy, w ramach wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu, o ile Strony nie postanowią inaczej: a. informacji, że Płatności w Portalu Akceptanta obsługuje serwis Tpay.com;

b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy Tpay.com, w szczególności logotypu Tpay.com połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://tpay.com. Materiały graficzne jak i logotyp dostępne są w Panelu Akceptanta. W powyższym zakresie KIP upoważnia Akceptanta do używania logotypu i materiałów graficznych, do których prawa przysługują KIP.

4. KIP ma prawo umieszczenia na stronie https://tpay.com lub innej należącej do niej strony internetowej, logo Akceptanta w celu poinformowania, że jest on klientem Tpay.com.

5. Akceptant jest zobowiązany do udostępniania w Portalu następujących informacji i dokumentów:

6 a. pełnych danych Akceptanta (co najmniej: pełnej nazwy (firmy), adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu),

b. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną określającego w szczególności: i. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; ii. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:  wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu,  zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; iii. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; iv. tryb postępowania reklamacyjnego.

c. polityki lub regulaminu ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu,

d. wszelkich innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy o ochronie konsumentów.

6. Akceptant zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie KIP potwierdzenia spełnienia świadczenia, za które Płatnik dokonał Płatności za pośrednictwem Serwisu w czasie obowiązywania umowy, jak również w terminie 3 lat od ustania jej obowiązywania i przez ten okres przechowywać odpowiednią dokumentację.

7. Akceptant zobowiązuje się do udostępnienia Panelu Akceptanta wyłącznie osobom umocowanym w należyty sposób do działania w imieniu i na rzecz Akceptanta.

8. Akceptant jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania ID i hasła do Panelu Akceptanta, z zachowaniem najwyższej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym, a także zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Spółce stwierdzenie lub uzasadnione podejrzenie: a. utraty, kradzieży oraz uzyskania przez osoby nieuprawnione jego ID do Panelu Akceptanta, b. użycia ID lub/i hasła do Panelu Akceptanta przez osobę nieuprawnioną, pocztą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. Wskutek zgłoszenia KIP dokonuje blokady Panelu Akceptanta, w tym możliwości dokonywania wypłat. Postanowienia §9 OWU znajdują odpowiednie zastosowanie.

9. Skutki czynności dokonanych z użyciem ID i hasła do Panelu Akceptanta obciążają w pełni wyłącznie Akceptanta i odpowiada on za nie, jak za własne działania lub zaniechania.

10. W przypadku dokonania przez bank prowadzący Konto Serwisu bądź przez właściwe organy blokady środków zgromadzonych na Koncie Serwisu w związku z Transakcją, KIP jest uprawniona do dokonania potrącenia swojej wierzytelności, z tytułu zwrotu zajętych środków, z wierzytelnością Akceptanta, z tytułu wypłaty środków pochodzących z Płatności. W przypadku, gdy saldo środków pochodzących z Płatności znajdujących się na Koncie Serwisu nie pozwala na opisane wyżej potrącenie, Akceptant jest zobowiązany do wpłaty brakującej kwoty na wskazany przez KIP rachunek bankowy w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

11. W zakresie nieuregulowanym w OWU zastosowanie mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w Tpay.com zawarte w instrukcji obsługi na stronach https://tpay.com i dokumentacji technicznej Tpay.com, chyba że są one sprzeczne z OWU.

1. KIP doprowadza do uznania Konta Serwisu kwotą Płatności pomniejszoną ewentualnie o wysokość opłat należnych KIP nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w § 4 ust.8 OWU.

2. Akceptant może dokonać wypłaty środków pochodzących z Płatności w każdym czasie przy pomocy Panelu Akceptanta i pozytywnej weryfikacji jego ID Odbiorcy i hasła. Gdy Akceptant nie wybierze innej możliwości, wypłaty są dokonywane w sposób zautomatyzowany, każdego dnia.

3. Dyspozycje wypłaty środków pochodzących z Płatności mogą być także składane cyklicznie według ustalonego przez Akceptanta harmonogramu lub po zgromadzeniu określonej przez Akceptanta ilości środków.

4. Niezależnie od wybranej przez Akceptanta metody wypłat KIP zobowiązuje się do Przekazania należnych Akceptanta środków na rachunek bankowy Akceptanta w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, z wyłączeniem sobót, od dnia złożenia przez Akceptanta dyspozycji.

5. W celu ochrony Płatników oraz zapobiegania nieautoryzowanym zmianom danych do wypłat, KIP ma prawo wystąpić przed realizacją wypłaty zgromadzonych środków o przekazanie aktualnych dokumentów Akceptanta lub osób go reprezentujących w terminie do 30 dni od wysłania żądania przez KIP. W przypadku nieprzekazania dokumentów we wskazanym terminie, KIP ma prawo zwrócić zgromadzone środki Płatnikom. Wszelkie koszty zwrotu ponosi Akceptant.

6. Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, KIP dokona wszelkich możliwych starań w celu skontaktowania się z Akceptantem drogą elektroniczną i telefoniczną, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego wydłużenia czasu oczekiwania na dostarczenie dokumentów przez Akceptanta.

7. Akceptant może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej Płatności (takiej, która uzyskała status zakończonej - „Poprawna”) na rzecz Płatnika (np. z tytułu reklamacji, zwrotu Towaru). Złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem Panelu Akceptanta. KIP wykonuje taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Akceptanta dyspozycji, pod warunkiem wystarczającego salda (na pokrycie kwoty zwracanej Transakcji i opłaty za zwrot, o której mowa w §8 ust. 2 lit. b. ppkt. iii środków pochodzących z Płatności, zgromadzonych na Koncie Serwisu oraz przekazania Spółce wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu. Prowizja dla Spółki nie podlega zwrotowi dla Akceptanta. Dodatkowo Akceptant ponosi koszt zwrotu środków zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu.

8. Wszystkie transakcje płatnicze, o których mowa w niniejszym paragrafie, są przez KIP wykonywane bezgotówkowo, z wykorzystaniem polecenia przelewu.

9. Dokonywanie wypłat środków pochodzących z Płatności na zasadach innych aniżeli określone w OWU wymaga zawarcia odrębnej umowy. §8 Opłaty i rozliczenia 1. KIP wystawia faktury VAT za pobraną prowizję od Płatności Płatników przelewami oraz za pozostałe opłaty raz w miesiącu za miesiąc ubiegły, o ile Umowa ramowa nie stanowi inaczej. Faktura dostępna będzie do wydruku poprzez Panel Akceptanta. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy. 2. Serwis Tpay.com jest płatny. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady i wysokości opłat wskazane w § 6 OWU, przy czym: a. prowizja – pobierana jest od transakcji; b. opłaty - pobierane są w zależności od czynności i obejmują m.in.:

i. opłatę aktywacyjną (weryfikacja numeru rachunku bankowego do wypłat);

ii. opłatę za wypłatę zgromadzonych środków;

iii. opłatę za zwrot pieniędzy Płatnika zlecony Spółce. iv. opłatę dodatkową.

3. Szczegółowa Tabela Opłat i Prowizji Serwisu, która obejmuje wszystkie opłaty związane z korzystaniem z Serwisu obowiązujące Akceptanta, dostępna jest na stronie internetowej https://tpay.com/oferta-handlowa. Akceptanta obowiązuje stawka opłat aktualna w dniu dokonywania danej czynności.

4. Opłata pobierana podczas procesu aktywacyjnego jest bezzwrotna. Faktura VAT za dokonanie opłaty aktywacyjnej jest dostępna w Panelu Akceptanta.

5. Akceptant wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń przez KIP ze środkami pochodzącymi z Płatności, obejmujących wszystkie wymagalne należności.

 

§9 Blokada dostępu i zamrażanie środków

1. KIP może wstrzymać dokonywanie wypłat w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji Akceptanta lub celu Transakcji, a także gdy jest to wymagane przepisami prawa.

2. KIP może odmówić realizacji Transakcji, dokonać blokady Panelu Akceptanta, wstrzymania Transakcji lub zamrożenia wartości majątkowych pochodzących z Płatności, a znajdujących się na Koncie Serwisu Akceptanta w razie: a. powzięcia przez KIP podejrzenia o:

i. naruszeniu lub możliwości naruszania przez Akceptanta przepisów prawa, postanowień OWU, Umowy ramowej lub nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Akceptanta,

ii. posługiwaniu się Identyfikatorem i hasłem do Panelu Akceptanta przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku wielokrotnego wpisania błędnego hasła przy próbie zalogowania z wykorzystaniem danego identyfikatora,

iii. oferowaniu przez Akceptanta dóbr lub usług z naruszeniem zakazów, o których mowa w §6 ust. 1 OWU, iv. zaistnieniu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu Serwisu; b. podjęcia przez KIP czynności, o których mowa w §3 ust. 6-13 OWU; c. gdy jest to wymagane przepisami AML lub gdy żądanie zostało skierowane przez właściwy organ; d. przekroczenia przez Akceptanta limitów, o których mowa w §4 ust. 10 OWU; e. dokonania przez KIP negatywnej oceny ryzyka wykonania Transakcji. 3. Środki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, KIP stosuje wedle swojego wyboru, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności lub w oparciu o przepisy prawa lub żądanie właściwego organu, przy czym blokada Panelu Akceptanta oraz zamrożenie wartości majątkowych pochodzących z Płatności może nastąpić wyłącznie w wypadkach przewidzianych w ust. 2 lit. a-c. O zastosowaniu ww. środków KIP informuje Akceptanta za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że jest to niedopuszczalne z mocy przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.

4. W przypadku blokady w wyniku okoliczności, o których mowa w ust 2 lit. a. ppkt. ii powyżej, Akceptant jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury resetowania hasła według wytycznych przedstawionych przez KIP.

5. KIP odstępuje od stosowania środków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej wraz z potwierdzeniem ustania przyczyn ich zastosowania.

 

§10 Odpowiedzialność KIP

1. KIP świadczy usługi płatnicze na podstawie UUP i ponosi odpowiedzialność za wykonanie Transakcji na zasadach i w zakresie w niej uregulowanym.

2. KIP nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. KIP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Płatnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika (rodzaj towaru, jego jakość, gatunek, wady, brak odbioru towaru przez Płatnika itp.). W przypadku obciążenia KIP jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialnością z powyższego tytułu – odszkodowawczą, karami umownymi czy innymi sankcjami pieniężnymi i niepieniężnymi - Akceptant zobowiązuje się do zwolnienia KIP z takiej odpowiedzialności.

3. KIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe po złożeniu przez KIP zlecenia w banku, jak również za niezrealizowane lub opóźnione transakcje płatnicze będące następstwem podania przez Akceptanta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego.

4. Zastosowanie środków, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 OWU nie może być traktowane, jako przejaw nienależytej staranności KIP, a odpowiedzialność KIP wobec Akceptanta, w szczególności wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tych środków jest wyłączona.

5. Akceptant ani KIP nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem Siły wyższej.

6. KIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty bądź zmiany zakresu zezwoleń lub innych uprawnień koniecznych do wykonywania Umowy ramowej, jak również odmowy wydania takich zezwoleń czy uprawnień przez odpowiednie organy.

7. Odpowiedzialność KIP jest ograniczona do rzeczywistych strat. §11 Reklamacje

8. Reklamacje dotyczące realizacji Transakcji płatniczej oraz funkcjonowania Serwisu Tpay.com wyjaśnia KIP.

9. Akceptant nie ponosi przed Płatnikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Tpay.com Wszelkie reklamacje Płatników otrzymane przez Akceptanta kieruje on do Tpay.com za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Tpay.com lub pocztą na adres Spółki.

10. Akceptant może wnieść reklamację w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres KIP, , w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się pod adresem https://tpay.com/kontakt/formularzkontaktowy lub na adres poczty elektronicznej info@tpay.com.

11. Akceptant winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, swój adres e-mail, identyfikator Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. KIP może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji.

12. KIP potwierdza wpływ reklamacji za pomocą wiadomości automatycznej wraz ze wskazaniem numeru reklamacji. Odbiorca powinien zachować ww. numer do celów dalszej korespondencji.

13. KIP zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Odpowiedź na reklamację jest wydawana zgodnie z życzeniem Akceptanta na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach KIP udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

14. KIP umożliwia złożenie reklamacji przez pełnomocnika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej.

15. Termin na zgłaszanie reklamacji przez Akceptanta wynosi 30 dni od daty zdarzenia, jednak złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Akceptanta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie jej przez Spółkę.

16. Akceptant zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Akceptanta.

17. Jeżeli Akceptant nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej w terminie 30 dni od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależytego wykonania Transakcji albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

18. KIP może samodzielnie podważyć Płatność, jeśli stwierdzi istnienie przesłanek do złożenia przez Płatnika reklamacji dotyczącej Płatności. Uprawnienie to wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia dokonania Płatności.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który dla Akceptanta wynosi miesiąc, a dla KIP dwa miesiące, składając oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Panelu Akceptanta.

2. KIP może zawiesić lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a. zastosowania środków, o których mowa w § 9 ust. 1 lub 2 OWU, b. gdy na podstawie oceny dokonanej przez KIP istnieje wysokie ryzyko związane z realizacją Transakcji na rzecz Akceptanta, c. gdy KIP poweźmie informację, że Akceptant zaprzestał lub uchyla się od wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań względem Płatników, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej lub zlikwidował tę działalność, d. Odbiorca nie udziela wymaganych informacji lub nie przedkłada dokumentów, do których przestawienia jest zobowiązany względem KIP, e. w przypadku, gdy niezgodność danych bankowych z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie i wynikającymi z przedłożonych dokumentów, o czym mowa w §3 ust. 7 OWU, nie zostanie wyjaśniona lub usunięta, f. w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w §3 ust. 9 OWU, g. w przypadku naruszenia przez Akceptanta postanowień OWU, pomimo wezwania go przez KIP pisemnie lub drogą elektroniczną do zaprzestania tych naruszeń.

3. Zasady realizacji Transakcji, w tym zakres wymaganych informacji, określenie sposobu i procedury udzielania zgody na wykonanie transakcji płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania zlecenia płatniczego znajdują się w Regulaminie Transakcji.

4. Aktualna wersja OWU jest dostępna pod adresem https://tpay.com/regulaminy-iumowy. KIP jest uprawniona do jednostronnej zmiany treści OWU. W takiej sytuacji KIP poinformuje Akceptanta o wprowadzanych zmianach w Panelu Akceptanta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą rozpoczęcia ich stosowania. Jeżeli Akceptant nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, ma możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia umieszczenia informacji w Panelu Akceptanta. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Akceptant nie zgłosi dostawcy usług płatniczych sprzeciwu wobec takich zmian, to uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Jeżeli Akceptant odrzuci te zmiany, to ma on prawo wypowiedzieć umowę ramową bezpłatnie i ze skutkiem od dowolnej daty aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby zastosowane.

5. Zmiany kursów walutowych mogą być stosowane natychmiastowo i bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Zabrania się przenoszenia praw i obowiązków Akceptanta na podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody KIP (zakaz cesji).

7. Strony zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy jak również po jej zakończeniu.

8. Wszelkie stosunki prawne wynikłe z OWU podlegają prawu polskiemu, a umowa oraz czynności z niej wynikające dokonywane są w języku polskim.

9. Przepisy art. 661 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania do Umowy ramowej oraz OWU.

10. Do Umowy oraz OWU nie stosuje się w całości przepisów Działu II (poza art. 32 a) oraz art. 34 , art. 35 - 37, 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 - 5, art. 47, art. 48, art. 51, art. 144 - 146 UUP. Termin określony w art. 44 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych zastępuje się terminami określonymi w §11 ust. 15 i 17 OWU. W zakresie wyłączonym zastosowanie znajdują właściwe postanowienia OWU.

11. W okresie obowiązywania umowy Akceptant ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień umowy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, a za jego zgodą wyrażoną w dowolnej formie także pocztą elektroniczną;

12. Dane adresowe KIP zamieszczone w OWU stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się ze KIP. Kontakt jest możliwy telefonicznie, drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

13. Dla wszelkich sporów wynikłych ze stosunków prawnych pomiędzy stronami, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznana za niebyłą umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

14. Akceptant może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Spółki, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

15. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 24 lipca 2017 r.