Statut Fundacji Nasze Futrzaki

Statut Fundacji Nasze Futrzaki wpisanej do rejestru KRS 0001072547

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nasze Futrzaki zwanej dalej “Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej, działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.  

 

§ 2 

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

§ 3 

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Trzebiatów. 

 

§ 4 

 

 1. Fundacja może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz poza jej granicami. 

§ 5 

 

 1. Fundacja może powoływać oraz tworzyć i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa. 

 1. Organem właściwym w sprawie powoływania oraz rozwiązania i przystępowania do podmiotów, o których mowa w ust. 1 jest Fundator. 
  Powołując podmiot lub przystępując do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 Fundator powołuje osoby uprawnione do reprezentowania interesów Fundacji oraz ustala zakres, tryb oraz formę powołania lub przystąpienia do wskazanych w ust. 1 podmiotów prawa. 

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 1.  

 

§ 6 

 

 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony/nieoznaczony. 

 

 

§7 

 

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji - ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

 

§ 8 

 

 1. Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele szczególnie poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierząt ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w dniu 15.10.1978 r. oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późniejszymi zmianami), a także poprzez działalność charytatywną i edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, a także promocji zdrowia, propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia. 

 1. Cele Fundacji:  

Fundacja została powołana w celu: 

 1. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 1. Wspierania działań na rzecz zrozumienia praw zwierząt wśród społeczeństwa 

 1. Działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami 

 1. Zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi 

 1. Podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego 

 1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt 

 1. Zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji.  

 1. Działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego 

 1. Wspierania stworzenia wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów 

 1. Promocji i organizacji wolontariatu 

 1. Wspierania działań na rzecz poprawy stanu bytowania zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących  

 1. Organizacji i wspierania inicjatyw służących promocji zagadnień dotyczących zwierząt wśród społeczeństwa 

 1. Turystyki i krajoznawstwa 

 1. Prowadzenia działalności charytatywnej. Dobroczynność. 

 1. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 633 z późniejszymi zmianami) 

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia, 

 1. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu 

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej 

 1. Prowadzenie zajęć z edukacji humanitarnej i ekologii w placówkach oświatowych, 

 1. Organizowanie spotkań, zajęć, seminariów, konferencji, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, 

 1. Prowadzenie szkoleń i warsztatów 

 1. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych. 

 1. Działalność oświatowa. 

 1. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu. 

 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 1. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 1. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

 1. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 1. Rewitalizacja 

 1. Pomoc społeczna 

 1. Współpraca i wsparcie rzeczowe lub finansowe organizacji, osób i instytucji realizujących cele Fundacji.  

 

 

§ 9 

 

1. Fundacja realizuje cele poprzez działalność nieodpłatną, polegającą min. na: 

 1. Organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych na rzecz wzbudzania empatii do zwierząt 

 1. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji 

 1. Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie w zakresie celów statutowych Fundacji 

 1. Organizowanie akcji, eventów i wydarzeń skierowanych do miłośników zwierząt 

 1. Wspieranie i organizowanie działań prawnych, społecznych i kulturalnych mających na celu pomoc zwierzętom.  

 1. Kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, 

 1. Organizowanie szkoleń dla inspektorów i wolontariuszy 

 1. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt, przyrody i środowiska 

 1. Współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, tj. domy tymczasowe, hotele dla zwierząt, schroniska dla bezdomnych zwierząt 

 1. Pomoc w organizacji i finansowaniu kosztów wyżywienia i opieki weterynaryjnej dla bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt. 

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji 

 1. Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami 

 1. Występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska 

 1. Popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego 

 1. Prowadzenie edukacji humanitarnej i ekologicznej, warsztatów, spotkań, zajęć, prelekcji, konferencji we wszystkich typach szkół i przedszkoli oraz dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych, 

 1. Prowadzenie, propagowanie i wspieranie akcji związanych z ochroną środowiska, ekologią, ochroną roślin i zwierząt,  

 1. Organizowanie imprez charytatywnych,  

 1. Upowszechnianie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia i żywienia, 

 1. Organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, seminariów, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu 

 1. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych 

 1. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem,  

 1. Organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych dla dorosłych i młodzieży 

 1. Organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, aukcji,  

 1. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom, 

 1. Prozwierzęcy lobbing 

 1. Rozwijanie świadomości potrzeby aktywnego wspierania prac organizacji pożytku publicznego i realizowanych przez nie celów 

 1. Wspieranie rzeczowe i finansowe instytucji, placówek, fundacji i stowarzyszeń, których celem jest ochrona zwierząt lub ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym przez przekazywanie środków pieniężnych 

 1. Współpracę i wspieranie rzeczowe i finansowe podmiotów niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym, 

 1. Organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych. 

 1. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych. 

 1. Zbywanie przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji. 

 1. Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji realizujących cele pożytku publicznego w zakresie celów statutowych Fundacji, 

 1. Finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego w Polsce, mieszczącą się w ramach celów Statutowych Fundacji, 

 1. Prowadzenie serwisów internetowych wspomagających prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Fundację lub inne organizacje 

 2.  Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 

 3. Udział w targach i innych wydarzeniach o tematyce obejmującej cele fundacji, o których mowa w § 9. 

 4. Inną, nieujętą powyżej działalność, o ile przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji. 

 5.  

   

   

  ROZDZIAŁ III 

  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

   

   

  § 10 

   

 6. Majątek początkowy stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania. 

 7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.    

 8.  

   

  § 11 

   

 9. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą fundusze i środki rzeczowe, pochodzące z: 

 10. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych 

 11. darów, zbiórek i imprez publicznych krajowych i zagranicznych 

 12. dotacji lub subwencji 

 13. świadczeń Fundatora 

 14. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 

 15. odsetek bankowych 

 16. Dochodów ze zbiórek publicznych 

 17. funduszy pomocowych Unii Europejskiej 

 18. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej. 

 19. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji. 

 20. Dochody, o których mowa w ust. 1, lit. A), B), C), D), mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ofiarodawcy. 

 21. Fundusz założycielski Fundacji składa się z wpłaty wniesionej przez założyciela Fundacji. Fundator określi w drodze uchwały, zasady korzystania z funduszu założycielskiego. 

 22. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w § 11 niniejszego Statutu (“Fundusze Celowe”). 

 23. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach, podejmuje Fundator, kierując się wolą dobroczyńców, spadkodawców i zapisodawców. 

 24. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może przyjąć spadek jedynie poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku  
  z dobrodziejstwem inwentarza. 

 25. Fundacja może działać z pomocą wolontariuszy oraz zatrudniać pracowników. 

 26. Zarząd Fundacji może w ramach majątku wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji. 

 27.  

   

  § 12 

   

 28. Przychody Fundacji przeznaczane będą i wydatkowane na realizację celów statutowych Fundacji i kosztów związanych z działalnością Fundacji. 

 29.  

   

  § 13 

   

 30. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

 31. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 32. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bl